TRAUMAPLANT® Kod: 0043979           

TRAUMAPLANT®

Balení: ung 1x50 gm

Výrobce: HARRAS PHARMA CURARINA ARZNEIMITTEL GMBH, MNICHOV

Cena zjistíte po kliknutí na tlačítko Koupit u www.lekarna.cz

balení

 
Nákup proběhne na webu lekarna.cz

1/3
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls12527/2007
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
TRAUMAPLANT
Mast 
Symphyti peregrini herbae succus
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek 
TRAUMAPLANT musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Pokud při poranění nedojde k ústupu obtíží do 3 dnů, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo všimnete-li si 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek TRAUMAPLANT a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAUMAPLANT používat
3. Jak se přípravek TRAUMAPLANT používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek TRAUMAPLANT uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK TRAUMAPLANT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Traumaplant je fytofarmakum, antiflogistikum
Mast s obsahem koncentrátu šťávy vylisované z čerstvě sklizené nati kostivalu cizího 
(Symphytum peregrinum) v emulzním masťovém základu s protizánětlivými účinky.
Přípravek TRAUMAPLANT se používá k léčbě sportovních a úrazových poranění,
pohmožděnin a vymknutí, bolesti svalů a kloubů, špatně se hojících i otevřených ran. 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
TRAUMAPLANT UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Traumaplant:
jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Traumaplant je zapotřebí
Přípravek obsahuje kyselinu sorbovou, může tak způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní 
dermatitidu)
2/3
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Dosud není známé vzájemné působení (interakce) s jinými léčivými přípravky.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, 
které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení:
Rizika pro těhotné a kojící ženy nejsou známa. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Přípravek Traumaplant neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat 
stroje.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK TRAUMAPLANT POUŽÍVÁ
Přípravek je určen ke kožnímu podání. 
Pokud lékař nedoporučí jinak, nanáší se potřebné množství masti jednou až několikrát denně 
na postižené místo. Mast je vhodná i k použití ve formě masťového obvazu. Pokud při 
poranění nedojde k ústupu obtíží do 3 dnů, přerušte léčbu a obraťte se na lékaře. Bez porady 
s lékařem nepoužívejte v žádném případě déle než 1-2 týdny.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Traumaplant nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen. U osob s mimořádně citlivou kůží nebo při přecitlivělosti 
na některou jeho složku (u alergiků) se může velmi vzácně objevit zčervenání (erytém) 
ošetřeného místa. Tato reakce zpravidla rychle mizí. Při výskytu specifické alergické reakce 
užívání přípravku přerušte a vyhledejte lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK TRAUMAPLANT UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek TRAUMAPLANT obsahuje:
Léčivá látka: 
100 g masti obsahuje 10 g Symphyti peregrini herbae succus (šťáva z nati kostivalu cizího) 
3/3
Pomocné látky: Glyceromakrogol-1000-monostearát, glycerol-monodistearát, 
oktyldodekanol, izopropyl-myristát, dimetikon, propylenglykol, rozmarýnová silice,
kyselina sorbová, kyselina citronová, hydroxyethyl-salicylát, tokoferol-alfa-acetát, čištěná 
voda. 
Jak přípravek Traumaplant vypadá a co obsahuje toto balení: 
Lékovou formou přípravku je mast.
Velikost balení : 50 g masti nebo 100 g masti
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH, D-81373 Mnichov, Německo. 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
29.12.2010

Doporučujeme k produktu

Litujeme, ale nebylo nalezeno žádné související zboží.

Copyright 2019 IBI s.r.o. | Webdesign Estetica s.r.o.